Общи условия на Yes Crystals (Права за ползване)

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА "Yes Crystals" В СИЛА ОТ 11.03.2019

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Йес Кристалс” ЕООД, наричано по-долу "Yes Crystals", от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн https://yescrystals.bg/ (наричани по-долу Потребители), от друга.

„Йес Кристалс ” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление: гр. София 1124, район Средец, ул. ЦАР ИВАН АСЕН ІІ, бл. 24, вх. А, ет. 5, ап. 9, имейл адрес: yescrystals@gmail.com, телефони 09876500056

С визуализирането на https://yescrystals.bg/ всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на "Yes Crystals" и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от "Yes Crystals", като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и "Yes Crystals".

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 1 Услугите, предоставяна от "Yes Crystals" на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

Чл. 2. "Yes Crystals" e електронен магазин, достъпен на сайта https://yescrystals.bg/, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за услуга, покупко-продажба и доставка на предлаганите от "Yes Crystals" стоки.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ. ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 3 (1) "Yes Crystals" идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на https://yescrystals.bg/ и на IP адреса на Потребителя.

(2) "Yes Crystals" има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, пол, адрес, телефон, имейл както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от "Yes Crystals".

(3) Потребителите имат правото да се регистрират или идентифицират чрез профила си във Facebook.

Чл. 4 (1) "Yes Crystals" полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

(2). В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, "Yes Crystals" обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за “"Yes Crystals" възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Чл. 5 (1) "Yes Crystals" събира и използва информацията по чл. 4 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за "Yes Crystals".

(2) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор и директния маркетинг.

Чл. 6 (1) Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на "Yes Crystals", да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.

(2) Чрез натискане на виртуалния бутон "Регистрирай профил" или „Влез чрез Facebook“ имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на "Yes Crystals", чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. "Yes Crystals" може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на “"Yes Crystals" по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

(3) При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на "Yes Crystals" данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни “"Yes Crystals" има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

Чл. 7 (1) При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на "Yes Crystals".

(2) Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на електронния магазин на "Yes Crystals".

(3) Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява. С приемането на Общите условия той гарантира и потвърждава, че има договорни отношения с регистрираното от него дружество-потребител. При въвеждането на некоректна или подвеждаща информация страната се лишава от правото на достъп до услугите на уебсайта на "Yes Crystals".

(4) Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно "Yes Crystals" в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

Чл. 8 (1) Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта на "Yes Crystals", при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от "Yes Crystals". За да може да ползва услугите, Потребителят следва да въведе потребителското си име и парола.

(2) Потребителят има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.

ПОРЪЧКА

Чл. 9 (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на "Yes Crystals", за да сключват договори с "Yes Crystals" за предлаганите стоки и услуги в електронния магазин.

(2) Договорът за покупко-продажба на стока или за услуга се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката по телефон или имейл на "Yes Crystals".

(3) При липса на наличност от дадена стока или невъзможност за извършване на дадена услуга "Yes Crystals" си запазва правото да откаже поръчката.

(4) Πopaди cпeцифиĸaтa нa пpoдyĸтитe и чecтaтa cмянa в дизaйнa нa oпaĸoвĸитe от страна на производителите, вcичĸи изпoлзвaни изoбpaжeния от "Yes Crystals" ca c пpeзeнтaциoннa цeл и мoжe дa нe oтгoвapят нa дeйcтвитeлния дизaйн нa oпaĸoвĸитe.

Чл. 10 (1) След избиране на една или повече стоки или услуги, предлагани на уебсайта на "Yes Crystals", Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки или услуги за покупка.

(2) Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на електронния магазин.

(3) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

ЦЕНИ

Чл. 11 (1) Цените на продуктите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта на "Yes Crystals" към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

(2) Цените на продуктите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

Чл. 12 "Yes Crystals" си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

Чл. 13 (1) "Yes Crystals" може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от "Yes Crystals". Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока/ услуга.

ПЛАЩАНЕ

Чл. 14 Когато Потребителят връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

Чл. 15 (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки/услуги като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На https://yescrystals.bg/ е възможно плащане чрез наложен платеж, по банков път или в магазина на "Yes Crystals", чийто адрес може да намерите на https://yescrystals.bg/kontakti.

(2) Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

Чл. 16 Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

Чл. 17 "Yes Crystals" не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на "Yes Crystals".

ДОСТАВКА

Чл. 18 (1) Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на https://yescrystals.bg/ .

(2) Доставката е безплатна за Потребителя при поръчка над 100 лв.

(3) Преди изпращане на поръчаната стока, "Yes Crystals" има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

(4) "Yes Crystals" не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

Чл. 19 Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства "Yes Crystals" си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.

Чл. 20 Поръчаните стоки се доставят срещу подпис, като по-големите пратки (по преценка на куриера) се доставят до входа на сградата.

Чл. 21 Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

Чл. 22 (1) При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.

(2) Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Потребителя. Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката.

Чл. 23 "Yes Crystals" си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

Чл. 24 (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, а при договор за услуга – от сключване на договора за услуга.

(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено "Yes Crystals" за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките/ услугите, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

(3) "Yes Crystals" публикува на сайта сиформуляр за упражняване правото на отказот договора. - Свали - Формуляр за Отказ и за Рекламация

(4) За упражняване правото на отказ "Yes Crystals" предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи "Yes Crystals" незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител. - Свали - Формуляр за Отказ и за Рекламация

(5) Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка на адрес гp. Coфия, yл. Цвeтaн Paдocлaвoв 6, мaгaзин 9  задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на "Yes Crystals" или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.

(6) При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.

(7) "Yes Crystals" има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

(8) В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинея 5, без да уведоми "Yes Crystals" за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

(9) Когато във връзка с изпълнението по договора "Yes Crystals" е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, "Yes Crystals" има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

Чл. 25 (1) Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са:

1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;

2. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

3. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

4. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

Чл. 26 "Yes Crystals" възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки.

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 27 (1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката или услугата с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.

(2) Bcички пpoдyкти пpeдлaгaни в oнлaйн мaгaзинa нa Yes Crystals тpябвa дa ce пpилaгaт cпopeд oпиcaниятa и инcтpyкциитe нa пpoизвoдитeлитe им.

(3) Oтгoвopнocттa зa пpилaгaнeтo нa пpoдyктитe зaкyпeни oт нac e изцялo зa Потребителя и Yes Crystals нe нocи oтгoвopнocт зa изпoлзвaнeтo им.

(4) Всякакви форми на съдържание, предоставяни на потребителя чрез уебсайта Yes Crystals, имат само и единствено информационен и образователен характер. Те не следва да се възприемат като здравни услуги, медицински консултации и/или здравни съвети, диагностична и/или лечебно-терапевтична дейност.

(5) Бpeмeнни жeни, къpмeщи мaйки и дeцa пoд 18 гoдини зaдължитeлнo дa ce кoнcyлтиpaт c лeкap или cпeциaлиcт, пpeди дa yпoтpeбявaт пpeдлaгaнитe пpoдyкти.

(6) Yes Crystals нe нocи oтгoвopнocт зa пcиxичecки или физичecки вpeди, нacтъпили cлeд yпoтpeбa нa дaдeн пpoдyкт.

(7) Oпиcaниятa нa пpoдyктитe в caйтa Yes Crystals имaт инфopмaтивeн xapaктep и пo никaкъв нaчин нe cлeдвa дa влияe зa избopa и нaчинa зa пoлзвaнe нa пpeдлaгaнитe пpoдyкти.

Чл. 28 Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.

Чл. 29 Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието.

Чл. 30 (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката или услугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.

(2) Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, "Yes Crystals" ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.

Чл. 31 (1) При предявяване на рекламацията потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.

(2) Рекламацията се подава устно на посочения от "Yes Crystals" телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. “Yes Crystals“ представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация. - Свали "Формуляр за Отказ и за Рекламация"

(3). При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.

(4) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

1. касова бележка или фактура;

2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Чл. 32 (1) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

(2). Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Ако “Yes Crystals“ е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

(4) Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

Чл. 33 (1)Yes Crystals“ поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.

(2) Когато "Yes Crystals" удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

Чл. 34 (1) "Yes Crystals" при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.

(2) Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.

(3) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.

Чл. 35 (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 36 "Yes Crystals" има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 37 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на "Yes Crystals" (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на "Yes Crystals" или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на "Yes Crystals", и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на "Yes Crystals", "Yes Crystals" има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

(3) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на "Yes Crystals".

Чл. 38 (1) "Yes Crystals" се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

(2) "Yes Crystals" си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. "Yes Crystals" има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 39 (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на "Yes Crystals" или прекратяване поддържането на уебсайта му.

Чл. 40 Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Чл. 41 Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

Чл. 42 Органите, регулиращи дейността на "Yes Crystals" са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:

За КЗЛД:

 • Уебсайт:https://www.cpdp.bg/

 • тел: 02/91-53-518

 • email:kzld@cpdp.bg

 • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

СПОРОВЕ

Чл. 43 (1) Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

(2) Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

(3) Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги,

(4) Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между "Yes Crystals" и Потребител е

Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник;

(5) Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл. 44 Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 45 (1) "Yes Crystals" се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми "Yes Crystals" в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.

(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 46 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

  Свали - Формуляр за Отказ и за Рекламация


Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора) 

 

Дo “"Yes Crystals"

С настоящото уведомявам/e, че се отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки/ за предоставяне на следната услуга: ........................................................................................................................................................................................................

 

Поръчано на: ...........................................

Получено на: .............................................................................................

 

Име на потребителя/ите:
.........................................................................................................................
(Трите имена  на физическото лице/лица
)

 

Адрес на потребителя/ите - ........................................................................................................................

Подпис на потребителя/ите: .......................................................................

(само в случай, че настоящият формуляр е подаден на хартия)

 

Дата на подаване на Формуляра за право на отказ: ........................Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация:

До..........................................................................................................

С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното.

Предмет на рекламацията:...........................................................................

Поръчано на: ...........................................

Получено на: ...................................................................................................

Предпочитан начин на удовлетворение за стоки:

 1. Възстановяване на платената сума

 2. Заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното

 3. Отбив от цената

 4. Безплатно извършване на ремонт по реда на чл. 113 и 114 от Закона за защита на потребителите

(поставете отметка на желаната опция)

Предпочитан начин на удовлетворение за услуги:

 1. Извършване на услугата в съответствие с договора

 2. Отбив от цената

 3. Възстановяване на заплатената сума

(поставете отметка на желаната опция)

Прилагам следните документи:

 1. касова бележка или фактура;

 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

 3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(поставете отметка на желаната опция)

Размер на претендираната сума: .............

Име на потребителя/ите – .......................................

Адрес на потребителя/ите - .......................................

 

Подпис на потребителя/ите: .............................................................

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

 

Дата на подаване на Формуляра за право на рекламация: ...............


Плащане

ПРОДУКТА НЕ Е НАЛИЧЕН В МОМЕНТА


Попитайте наш консултант за алтернатива